IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

kategoria: Konferencje - 2018

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w

IV  OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

z cyklu

KULTURA – MUZYKA – EDUKACJA

na  temat

Granice wolności w sztuce i edukacji

 

termin: 19 listopada 2018 roku

miejsce obrad: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (budynek L)

 

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

dr hab. prof. ATH Andrzej Gofron – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr hab. Rafał Majzner – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

prof. zw. dr hab. Irena Adamek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr hab. prof. ATH Izabela Bieńkowska – Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica – Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. zw. dr hab. Iwona Kowalkowska – Akademia Muzyczna w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Katarzyna Krasoń – Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. zw. kwal. I i II st. Piotr Kusiewicz – Akademia Muzyczna w Gdańsku

prof. zw. kwal. I i II st. Eugeniusz Sąsiadek – Akademia Muzyczna we Wrocławiu

prof. zw. dr hab. Ewa Szatan – Uniwersytet Gdański

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej W. Mitas – Politechnika Śląska w Zabrzu

dr hab. prof. AM Jan Borowski – Akademia Muzyczna w Poznaniu

Doc PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. – Uniwersytet w Ostrawie

Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. – Uniwersytet w Ostrawie

dr hab. prof. UAM Jan Grzesiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

dr hab. prof.  UZ Lidia Kataryńczuk-Mania – Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. AH Maciej Kołodziejski – Akademia Humanistyczna w Pułtusku

dr hab. prof. AM Krystyna Krzyżanowska-Łoboda – Akademia Muzyczna w Katowicach

dr hab. prof. PAN Anna W. Lipowicz- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka – Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. AM Andrzej Ogórkiewicz – Akademia Muzyczna w Poznaniu

dr hab. Barbara Pazur – Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej w Lublinie

Doc. PaedDr. Jana Raclavska, Ph.D. – Uniwersytet w Ostrawie

dr hab. prof. UWM Małgorzata Suświłło – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. prof. ATH Sławomir Sztobryn – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr hab. prof. UKW Elżbieta Szubertowska- UKW w Bydgoszczy

dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik – Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. UŚ Jadwiga Uchyła-Zroski – Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. UMCS Agnieszka Weiner – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

dr hab. prof. ATH Ernest Zawada – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej  

dr Ewa Kochanowska – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr Ewa Kumik – Akademia Muzyczna w Łodzi

dr  Romualda Ławrowska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 

ZAŁOŻENIA  I  CELE   KONFERENCJI

 

Sztuka rozumiana jako twórczość artystyczna, której wytworami są dzieła o wartościach estetycznych właściwych danej kulturze, od zawsze była obecna w środowisku życia człowieka i społeczności ludzkiej. Ma ona na celu kształtowanie kultury estetycznej i pobudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata oraz rozwijanie postawy twórczej poprzez działalność plastyczną, muzyczną,  literacką, teatralną itd. Obcowanie ze sztuką jest nie tylko środkiem poznawania świata, lecz także stymulatorem zaspokojenia szczególnie istotnej dla człowieka potrzeby doznawania przeżyć przez różne formy wychowania estetycznego.

Zachęcamy do udziału w konferencji osoby zajmujące się teorią i praktycznymi rozwiązaniami związanymi z działalnością artystyczną i edukacyjną, a zwłaszcza do tych, dla których kluczową wartość w edukacji stanowi rozwijanie potencjału osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sztukę. Tematyka tegorocznej konferencji nawiązuje do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mamy nadzieję, że sformułowany tytuł: Granice wolności  w sztuce i edukacji  będzie stanowił próbę poszukiwania przez uczestników odpowiedzi na pytania: Czy istnieją granice wolności w sztuce i edukacji? Jeśli tak, to w jakim rozumieniu i czego dotyczą? Jak realizować ideę wolności i demokracji w sztuce i edukacji?

PROPONUJEMY   DYSKUSJĘ   W   NASTĘPUJĄCYCH  GRUPACH  PROBLEMOWYCH:

  1. Aksjologiczne aspekty sztuki –wartości w sztuce i edukacji
  2. Wolność w edukacji i sztuce
  3. Rola sztuki w rozwoju i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz resocjalizacji
    osób niedostosowanych społecznie
  4. Instytucjonalne i nieformalne formy upowszechniania i tworzenia sztuki
  5. Wartości w sztuce w kontekście profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej

 

Mamy nadzieję, że spotkanie uczestników konferencji będzie stanowiło forum wymiany  doświadczeń  między  twórcami, artystami a nauczycielami, którzy współtworzą przestrzeń edukacji w zakresie sztuki w ośrodkach akademickich, w instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych oraz w instytucjach kultury.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

9.00 -10.00 rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 otwarcie konferencji

10.15-12.00 sesja plenarna

12.00-12.30 przerwa na kawę

12.30-14.00 sesja plenarna

10.00-15.00 przerwa obiadowa

15.00-17.30 obrady w sekcjach/warsztaty

17.30 podsumowanie i zakończenie konferencji

MIEJSCE  KONFERENCJI:

Konferencja odbędzie się budynku głównym (budynek L) Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej , ul. Willowa 2a, 43-309 Bielsko-Biała

WARUNKI  UCZESTNICTWA  I   OPŁATA KONFERENCYJNA:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą mailową do dnia 15 października  2018 r. na

adres:   dr Ewa Kochanowska            ewakochanowska.ath@gmail.com

tel. 536-524-259

OPŁATĘ  w wysokości 300 zł (obejmującą udział w konferencji, przerwy kawowe,

obiad, publikację tekstu w recenzowanej monografii) należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 października 2018 roku.

Numer konta 73 12404142 11110010 54572831 z dopiskiem Konferencja Muzyka

 

NOCLEG: osoby, które będą chciały skorzystać z noclegu mogą zarezerwować go w hotelach zgodnie z załącznikiem 1.

PUBLIKACJA:

Zbiorowa monografia zostanie przygotowana i wydana po konferencji. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji. Teksty należy przygotować wg określonych zasad (w załączeniu). Artykuły należy złożyć w wersji drukowanej w dniu konferencji oraz przesłać drogą elektroniczną (opisane – imię i nazwisko, telefon i mail). Objętość tekstu ze streszczeniami i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz bibliografią nie może przekraczać 12 stron.

Komitet Organizacyjny:                                                                                                          

                                                                         

przewodniczący:    dr Ewa Kochanowska

dr hab. Rafał Majzner

sekretarz konferencji: mgr Dominika Machnio

członkowie Komitetu organizacyjnego:

dr Monika Miczka-Pajestka

dr Agnieszka Przybyła-Dumin

dr Justyna Modrzejewska

mgr Joanna Lorenc

KONTAKT:

dr Ewa Kochanowska         ewakochanowska.ath@gmail.com  tel. 536-524-259

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.