prof. dr hab. Irena Adamek

numer pokoju B123
telefon 33/827-92-99
mail: irena.adamek4@gmail.com

Charakterystyka   zainteresowań  badawczych:
Profesor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Prowadzi badania  w obszarze:

 • dydaktyki ogólnej, edukacji zintegrowanej (odniesienia do  kształcenia dzieci i nauczycieli);
 • pedeutologii (kształcenie nauczycieli szczebla propedeutycznego w zakresie kompetencji niezbędnych do realizacji założeń reformy);
 • badań źródłowych dotyczących przemian  edukacji na przełomie XIX/XX wieku;
 • oceny i ewaluacji programów  wychowania  przedszkolnego  i kształcenia zintegrowanego.

Problematyka badawcza znajduje odzwierciedlenie w opublikowanych książkach i artykułach.

Wybrane publikacje:

 1. Adamek I., U. Szuścik : Kreatywność w edukacji szkolnej. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2015, ss. 197, ISBN 978-83651148-03-2.
 2. Adamek I.: Edukacja przy współtworzeniu osobowości dziecka/ucznia na miarę jego zdolności [w:] I. Adamek, U. Szuścik red.: Kreatywność w edukacji szkolnej. Wydawnictwo LIBRON Kraków 2015, s. 41 -58. ISBN 978-83651148-03-2.
 3. Adamek I.: Nauczyciel w sytuacji zmian zachodzących w edukacji [w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Minczanowska red.: Edukacja małego dziecka. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji. T.8. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2015, s. 27 – 42, ISBN 978-83-7587-468-6, ISBN 978-83-7850-633-1.
 4. Adamek I.: Uczenie uczenia się – nabywanie umiejętności –uwarunkowania [w:] J. Bonar, A. Buła, D. Radzikowska red.: ZrozumiećDoświadczyć. Praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli i studentów wczesnej edukacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS 2014, s. 15 – 32, ISBN 978-83-7850.
 5. Adamek i.: Poszukiwanie metod oceny przygotowania dziecka do szkoły na przełomie XIX i XX wieku [w:] U. Szuścik, E. Kochanowska, R. Majzner red.: Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych. Wydawnictwo LIBRON Kraków 2014, s. 231 – 242, ISBN 978-83-64275-74-6.
 6. Adamek I., B. Olszewska: Pomiędzy dwiema edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji wobec czasu zmiany. Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź 2014, ss. 384, ISBN 978-83-62684-64-9I.
 7. Adamek i., J. Bałachowicz red .: Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013, ss. 290, ISBN 978 -83-7850-122-0.
 8. Adamek I., Z. Szarota, E. Żmijewska : Wartości w teorii i praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2013, ss. 371, ISSN 0239-6025 ISBN 978-83-7271-847-4.
 9. Adamek I.: Metodologia badań [w:] Adamek, J. Bałachowicz red.: Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013, s. 49 – 56, ISBN 978-83-7850-122-0.
 10. Adamek I.: Kompetencje kluczowe a swoistość kompetencji kreatywno-twórczych nauczyciela wczesnej edukacji [w:]   I. Adamek, J. Bałachowicz red.: Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013, s. 15 – 48, ISBN 978 -83-7850-122-0.
 11. Adamek I.: Wychowanie w wartościach i do wartości [w:] I. Adamek, Z. Szarota, Żmijewska red.: Wartości w teorii i praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2013,   s. 187 – 196. ISSN 0239-6025 ISBN 978-83-7271-847-4.
 12. Adamek I.: Paradygmatyczne u(ś)ciski w edukacji elementarnej [w:] H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak   red.: Świat małego dziecka. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013,   s. 31 – 44, ISBN 0083-4254, ISBN   978-83-232-2620-8.
 13. Adamek I.: Wkład teoretyków i praktyków XIX –XX wiek w rozwój edukacji wczesnoszkolnej [w:] .   U. Szuścik red.: Nauczyciel kreator rzeczywistości edukacyjnej, kształcenie – teoria – praktyka nauczycielska. Wydawnictwo ATH, Bielsko – Biała 2013,s. 29 – 39, ISBN 978-83-6371-61-4.
 14. Adamek I., Pawlak B.: Doświadczanie  poznawania świata  przez dzieci w młodszym wieku szkolnym.  Wydawnictwo Libron, Kraków 2012,   ss. 289, ISBN 978 -83-62196-59-3.
 15. Adamek I.: Edukacja w kontekście zmian.  [w:] Wczesna edukacja dziecka. Skoré vzdelávanie diet̕a.  Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN, Kraków 2012, s. 19 -25,  ISSN 2299-0402.
 16. Adamek I., Grochowalska M., Żmijewska E.: Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej,  Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2010, ss. 381, ISBN 978 -83-7271-623-1; Adamek I., Zbróg Z.: Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo  LIBRON, Kraków 2011, ss. 292, ISBN 978-83-62196-20-3;
 17. Adamek I.:  Uczenie uczenia się – wspieranie edukacyjne ucznia. [w:] I. Adamek, Z. Zbróg red.: Wczesna  edukacja  dziecka wobec  wyzwań współczesności.  Wydawnictwo  LIBRON Kraków 2011, s.  11- 30,  ISBN 978-83-62196-20-3.
 18. Adamek I,  Muchacka B.:  Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym. Teraźniejszość i przyszłość.   Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN, Kraków 2010, ss. 196, ISBN978-83-7271-592-9.
 19. Adamek I.:   Rozwijanie myślenia pytajnego u dzieci. [w:]  E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica  red.:  Edukacje małego dziecka. Teoretyczne odniesienia, problemy i tendencje.   t. 1., Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Wydawnictwo Adama Marszałek, Cieszyn-Toruń 2010, s. 258 – 269, ISBN978-83-7850-098-8.
 20. Adamek I.: Kluczowe kompetencje nauczyciela warunkiem jakości edukacji. [w:]  J.  Szempruch, M. Błachnik-Gęsiarz red.: Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela.   Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2010, s. 85 – 93,  ISBN978-83-61425-11-3.
 21. Adamek I.: Zmiana paradygmatu edukacji dziecka – od nauczania do uczenia się. Wymagania stawiane współczesnej edukacji. [w:] E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzykowska red.: Edukacja dziecka  mity i fakty. Trans Humana Białystok 2010, s. 19 – 29,  ISBN 978 -83 61209-39-3;
 22. Adamek I.: Edukacja dziecka. Ograniczenia i możliwości – perspektywy. [w:] S. Guz, I. Zwierzchowska red.: O pomyślny start szkolny dziecka.  Wydawnictwo TWP Warszawa 2010, s. 87 – 95,  ISBN 978-83-61621-19-0.
 23. Adamek I.: Diagnoza przygotowania dziecka do szkoły w ujęciu historycznym [w:] E. Marek, J. Łuczak red.: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji.  Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski  2010, s. 15 – 26,  ISBN 978 – 83 – 7726 – 002 -9;
 24. Adamek I.: The child teacher in the context of  enslavement and self-determination [w:]  Piedagogiczni Nauki: Realii ta Pierspiektiwy. Naukowyj Czasopis. UDK 0.51 BBK 95 . Nacionalnyj  Pedagogicznyj  Uniwiersitiet  imieni M.P. Dragomanowa, Kijów 2010, wypusk 25, s.  254 – 261.
 25. Adamek I., Żmijewska  E.: Nauczyciel w systemie edukacyjnym. Teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN, Kraków 2009, ss. 208,  ISBN978-83-7271-55.
 26. Adamek I.: Kreatywność i twórczość potrzebą i wartością współczesnego nauczyciela. [w:] I. Adamek, E. Żmijewska red.: Nauczyciel w systemie edukacyjnym teraźniejszość i przyszłość.  Wydawnictwo Naukowe UP im. KEN, Kraków 2009,   s. 32 –  57,  ISBN978-83-7271-55.
 27. Adamek I.: Czytanie i pisanie  w edukacji elementarnej – kontekst rozwojowy. [w:] Z. Ratajek,  Z. Zbróg red.: Studia Pedagogiczne. Wydawnictwo U. H-P JK, Kielce 2009, s. 109 – 118, ISSN 1899-3370.

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.