dr hab.prof ATH Anna Zawada

  dr hab.prof ATH Anna Zawada

azawada@ath.bielsko.pl

pokój 123

nr tel. -33/827-92-99

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół resocjalizacji penitencjarnej oraz gerontologii społecznej. Badacz zagadnień dotyczących:

 • pracy penitencjarnej ze skazanymi w zakładzie karnym
 • aspiracji życiowych skazanych i ich oczekiwań dotyczących pomocy postpenitencjarnej
 • starości i starzenia się – zwłaszcza w wymiarze instytucjonalnego wsparcia
 • wykluczenia społecznego i marginalizacji osób starszych

Wybrane publikacje:

 1. Zawada A.: Instytucjonalna opieka seniorów – konieczność czy sposób na dobrą jakość życia? [w:]  „Praca Socjalna”  (w druku – nr 6/2017).
 2. Zawada A.: Astma oskrzelowa (A), Badanie podłużne (badanie długofalowe lub badanie longitudinalne) (B), „Czwarty wiek” (C), Generacja (pokolenie) (G) [w:] A. A. Zych red.: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, T. I, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice -[w druku]
 3. Zawada A.: Konieczność instytucjonalnego wsparcia (K), Minimum socjalne (M) [w:] A. Zych red.: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, T. II, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice – [w druku]
 4. Zawada A.: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (P), Świadczenia społeczne (Ś) [w:] A. A. Zych red.: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, T. III, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice – [w druku]
 5. Zawada A.: „Trzeci wiek” (T), Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób w podeszłym wieku (U), Wiek biologiczny (W), Wiek społeczny (W), Zapalenie płuc (Z), Zasiłek (Z) [w:] A. Zych red.: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, T. IV, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice –    [w druku]
 6. Zawada A.: W trosce o dobrą jakość życia w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych [w:] „Praca Socjalna” – [w druku]
 7. Zawada A.: Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym. „Impuls”, Kraków 2013, s. 404, ISBN 978-83-7850-418-4.
 8. Zawada A.: Opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na przykładzie podregionu bielsko-bialskiego [w:] A. Fabiś red.: Współczesne oblicza starzenia się. „Śląsk”, Katowice 2013, ISBN 978-83-7164-792-1; ISSN 2300-1488.
 9. Zawada A., Ł. Tomczyk red.: Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk). Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2013, ISBN 978-83-226-2131-8; ISSN 0208-6336.
 10. Zawada A.: Starość w ponowoczesności. Relacje międzypokoleniowe [w:] zespół redakcyjny: W. Wilimska (red. naczelny), R. Barański, E. Mazanek, A. Gajda-Górecka (Nie) czekając na starość – wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2013, s. 23-33, ISBN 978-83-60242-64-3

 

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.