dr Ewa Kochanowska

nr pokoju: B116
telefon:  33/827-94-22
mail: ewak663@gazeta.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Dyscyplina naukowa: dydaktyka ogólna, pedeutologia, pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, diagnoza i terapia pedagogiczna. Centralną oś zainteresowań badawczych oraz opracowań teoretycznych stanowią następujące problemy: komunikacja w procesach dydaktycznych, związki pomiędzy wiedzą szkolną a doświadczeniami i wiedzą pozaszkolną dziecka,  intelektualne narzędzia pracy nauczyciela i ucznia w edukacji wczesnoszkolnej a zwłaszcza  problematyka zadań dydaktycznych w postaci pytań i poleceń, kształcenie i kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji. W publikacjach opartych na badaniach zajmuje się także problematyką funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole, ich diagnoza i pracą terapeutyczną.

Wybrane publikacje:

Monografie:

 

 1. Kochanowska E.: Wspomaganie procesu adaptacji społeczno-emocjonalnej dzieci sześcio-siedmioletnich do środowiska szkolnego. Program adaptacyjno-socjoterapeutyczny „Moja szkoła –mój drugi dom. Wyd. ATH Bielsko-Biała 2012, ss. 126, ISBN 978-83-622292-86-8;

Monografie (redakcja naukowa):

 1. Kochanowska E., U. Szuścik, J. Skibska, red.: Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, ss. 376, ISBN 978-83-64275-41-8;
 2. Kochanowska E., U. Szuścik, R. Majzner, red.: Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych. Współczesne wyzwania. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, ss. 347, ISBN 978-83-64275-74-6;
 3. Kochanowska E., J. Skibska, red.: Uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej. Dylematy współczesnej edukacji. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, ss. 322, ISBN 978-83-63713-62-1;
 4. Kochanowska E., J. Skibska, red.: Nauczyciel wobec wyzwań współczesności. Dylematy – poszukiwania – inspiracje. Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2013, ss. 346, ISBN 978-8363713-62-1;
 5. Kochanowska E., J. Wojciechowska, red.: Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko-Biała 2013, ss. 196, ISBN 978-83-63713-65-2;
 6. Kochanowska E., J. Wojciechowska, red.: Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka. Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2012, s. 413, ISBN 978-83-62292-86-8;
 7. Kochanowska E., B. Dymara, B. Cholewa-Gałuszka, red.: Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia. Wyd. Impuls, Kraków 2011, ss.334, ISBN 978-83-7587-407-5

Artykuły w monografiach i czasopismach naukowych:

 1. Kochanowska E.: Rola badań w działaniu w kształtowaniu postaw twórczych kandydatów na nauczycieli. [w:] J. Grzesiak. red., Ewaluacja i innowacje w edukacji. Jakość innowacji i ewaluacji. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, PWSZ w Koninie, Kalisz- Konin 2015, s. 139-150, ISBN 978-83-65038-08-1;
 2. Kochanowska E.: Kultura klasy szkolnej jako przestrzeń stymulowania twórczej aktywności werbalnej dzieci na etapie wczesnej edukacji. [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz red., Edukacja jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 87-100, ISBN 978-83-64788-20-8;
 3. Kochanowska E.: Rola nauczyciela w diagnozowaniu i wspomaganiu rozwoju kompetencji społecznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kultura i Wychowanie 2015, nr 9 (1), s. 62-71, ISSN 2083-2923.
 4. Kochanowska E.: Szkoła jako przestrzeń dialogu w relacjach nauczyciel-uczeń w praktyce edukacyjnej. Konteksty Pedagogiczne 2015, nr 4, s. 49-62 , ISSN 2300-6471.
 5. Kochanowska E.: Wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku. [w:] J. Skibska, red., Wspieranie rozwoju małego dziecka. Wyd. Naukowe ATH, Wyd. Libron, Bielsko-Biała 2014, Kraków 2014, s. 163-183, ISBN 978-83-62292-91-2, 978-83-64275-18-0;
 6. Kochanowska E.: Wspieranie rozwoju dziecka z ADHD w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej. [w:] J. Skibska, M. Warchał, red., Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej. Wyd. ATH, Wyd. Libron, Bielsko-Biała- Kraków 2014, s. 101-124, ISBN 978-83-62292-87-5, 978-83-64275-39-5;
 7. Kochanowska E.: Selekted problems in veryfication of the effects of education of candidates for teachers in terms of social competence. [w:] K. Denek, A. Kamińska, Z. Oleśniewicz, red., Education of tomorrow. Since education in family to system aspects of education. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2014, ss. 329-340;
 8. Kochanowska E.: Kompetencje diagnostyczne z perspektywy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. [w:] J. Grzesiak, red., Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, PWSZ w Koninie, Kalisz- Konin 2014, s. 237-247, ISBN 978-83-88335-95-2;
 9. Kochanowska E., Oczekiwania motywujące kandydatów na nauczycieli do podjęcia pracy pedagogicznej. [w:] A. Karpińska, W. Wróblewska, red., Dydaktyka akademicka – wybrane obszary badawcze. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2014, s. 204-220, ISBN 978-83-62015-76-4;
 10. Kochanowska E.: Transgresyjny wymiar aktywności poznawczej dziecka rozpoczynającego naukę w szkole. [w:] W. Żłobicki, red., Transgresje w edukacji, Wyd. Impuls, Kraków 2014, s. 159-173; ISBN 978-83-7850-755-0;
 11. Kochanowska E.: Emocjonalno-społeczny kontekst uczenia się języka jako narzędzia poznania i komunikacji przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. [w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica, red., Edukacja małego dziecka. Szkoła-przemiany instytucji i jej funkcji. Tom 9, Wyd. Impuls, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Kraków-Cieszyn 2014, s. 89-102; ISBN 978-83-7587-468-6, 978-83-7850-657-7;
 12. Kochanowska E.: Pozaszkolne doświadczenia i wiedza potoczna dziecka jako przestrzeń szkolnych działań edukacyjnych. [w:] E. Jezierska-Wiejak, J. Malinowska, red., Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne, Oficyna Wyd. ATUT, Wrocław 2014; s. 95-110; ISBN 978-83-7977-068-7;
 13. Kochanowska E.: Pytania jako jednostki dialogu w procesie komunikacji dydaktycznej w kontekście hybrydyzacji koncepcji i modeli kształcenia. Transformacje. Pismo interdyscyplinarne 2014, nr 1-2 (80-81), s. 220-233, ISSN 1230-0292; (7 pkt.);
 14. Kochanowska E.: Współdziałanie nauczycieli jako czynnik ich rozwoju osobowego i poprawy jakości procesów edukacyjnych. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 2014, Tom LXVII, s. 63–74, ISSN 0079-3418;
 15. Kochanowska E.: Pytania dydaktyczne jako narzędzia indywidualizacji procesu kształcenia dzieci w młodszym wieku szkolnym. [w:] J. Grzesiak, red., Projektowanie i innowacje w edukacji. Projektowanie poprawy jakości kształcenia. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, PWSZ w Koninie, Kalisz- Konin 2013, s. 357-365, ISBN 978-83-88335-86-0;
 16. Kochanowska E.: The psychosocial determinants of juvenile delinquency in the perception of lower secondary school students, ECONOMIAeDIRITTO.it 2013, strona internetowa: http://www.economiaediritto.it/wordpress/?p=2185;
 17. Kochanowska E., J. Skibska, J. Wojciechowska, red.: Indywidualne potrzeby dziecka-ucznia z autyzmem. Komunikacja – interakcje społeczne – edukacja. Konteksty Pedagogiczne 2013, nr 1, s. 29-43, ISSN 2306471;
 18. Kochanowska E.: The Scholl of Tomorrow as a Space for the Child s Interrogative Thinking Development. [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, red., Education of Tomorrow. Education and upbringing in the educational scholl system. Wyd. Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2013, s. 117-127, ISBN 978-83-61991-07-6;
 19. Kochanowska E.: Wykorzystywanie potencjału edukacyjnego przestrzeni lokalnej przez nauczycieli w procesie kształcenia dzieci w młodszym wieku szkolnym. Komunikat z badań. [w:] E. Musiał, M. Bednarska, red., Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia. Tom 2, Impuls, Kraków 2013, ISBN 978-83-7850-5457, s. 107-122, 978-83-7850-5365;
 20. Kochanowska E.: Aktywność samowychowawcza kandydatów do zawodu nauczyciela. [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Leśniewicz, red., Edukacja jutra. Polityka, aksjologia i kreatywność w edukacji jutra. Wyd. Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2012, s. 321-338, ISBN 978-83-61991-60-1;
 21. Kochanowska E.: Zaniedbywane obszary kształcenia studentów edukacji wczesnoszkolnej – wybrane kierunki zmian, [w:] J. Małachowicz, A. Szkolak red., Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian. Wyd. Libron Kraków 2012, s. 55-69, ISBN 978-83-62196-45-6;
 22. Kochanowska E.: Sytuacja szkolna dzieci z wadami wymowy w edukacji wczesnoszkolnej. [w:] K. Węsierska, red.,
 23. Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Tom 1, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012, s. 197-212, ISBN 978-83-226-2058-8;Kochanowska E.: The social and educational situacion of students from dysfunkcional families In the scholl environment (report on research). Przegląd Naukowo-Metodyczny: Edukacja dla Bezpieczeństwa 2012, rok V nr 4 (17) 2012, Poznań, ISSN 1899-3524;
 24. Kochanowska E.: Questions as a unit of the dialogue In the process of the didactic Communications, Czasopismo naukowe w wersji elektronicznej. MeTis. Mondi educativi. Temi indagini sugestio ni. Anno II – NUMERO 1- GIUGNO 2012, s. 1-8, strona http://www.metis.progedit.com ISSN 2240-9580;
 25. Kochanowska E.: Pedagogiczne i społeczne konteksty wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. [w:] E. Kochanowska, J. Wojciechowska, red., Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka. Wyd. ATH, Bielsko-Biała, 2012, s. 338-362, ISBN 978-83-62292-86-8;
 26. Kochanowska E.: Edukacja techniczna małego dziecka – współczesne wyzwania. [w:] N. Starik, A. Zduniak, red. Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku. Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012, s. 341- 354, ISBN 978-83-61304-52-4, s. 341-554;
 27.  Kochanowska E.: Rola szkoły wyższej w kształtowaniu kompetencji autokreacyjnych nauczycieli szkoły jutra. [w:] K. Denek, A. Kamińska W. Kojs, P. Oleśniewicz red., Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategia rozwoju. Wyd. Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2011, s. 269-283, ISBN 978-83-61991-60-1;
 28. Kochanowska E, Od „społeczeństwa wiedzy” do „społeczeństwa mądrości” – którędy droga? [w:] B. Dymara, B. Cholewa – Gałuszka E. Kochanowska, red., Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia. Wyd. Impuls, Kraków 2011, s. 126-127, ISBN 978-83-7587-407-5;
 29. Kochanowska E.: Spotkanie i dialog czytelnika – przyszłego pedagoga z lektura serii pedagogicznej Nauczyciele-Nauczycielom. [w:] B. Dymara, B. Cholewa – Gałuszka, E. Kochanowska, red., Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia (współautorstwo. Wyd. Impuls, Kraków 2011, s. 187-188, ISBN 978-83-7587-407-5;
 30. Kochanowska E.: Rola pytań w intensyfikacji procesów poznawczych dziecka. [w:] I. Adamek, B. Muchacka, red., Dziecko – uczeń w systemie edukacyjnym – teraźniejszość i przyszłość. Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 70-82, ISBN 978-83-7271-592-0;
 31. Kochanowska E.: Opieka nad dzieckiem – ofiarą przemocy domowej. [w:] Anna Zawada, red., Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności. Wyd. Impuls, Kraków 2010,. S. 113-124, ISBN 978-83-7587-314-6;
 32. Kochanowska E.: Rozpoznawanie uczniów zdolnych w kształceniu zintegrowanym. [w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica, red., Edukacja małego dziecka. Teoretyczne odniesienia, tendencje, problemy. Wyd. Impuls, Kraków 2010, s. 289-301, ISBN 978-83-7587-465-5;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.