dr Zbigniew Nowak

numer pokoju: B123
telefon:
mail
: amadeusz56@o2.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych ściśle wiąże ze statusem zawodu nauczyciela i jego deontologią. W publikacjach porusza zagadnienia pedeutologiczne oraz teoretyczne i badawcze kwestie związane z wykreowaną koncepcją kompetencji moralnej dzieci. Odnosi się także do metodycznych zagadnień edukacji matematycznej dzieci w klasach początkowych. Zadania badawcze realizowane w Katedrze Pedagogiki koncentruje wokół tzw. „bariery oczywistości” w edukacji matematycznej dzieci będącej trudnością dydaktyczną występującą w komunikacji na linii nauczyciel-uczeń.

Wybrane publikacje:

 1. Nowak Z., Jak skutecznie nauczyć dzieci pisania cyfr, [w:] J. Kopačowa, K. Žilkowa (red.) Studia Scientifica Facultatis Pedagogicae Universitas Catolica Ružomberok, nr /2/ 2015, rocznik XIV, Wydawnictwo Verbum, Ružomberok 2015, s. 170-174. ISSN 1336-2232.
 2. Nowak Z., Z nurtem rzeki. Jak kształtować kompetencję arytmetyczną dzieci.[w:] M. Uhlirova (red.), Matematika 6. Matematicke vzdelovani v primarni skole – tradice, inovace, Wydawnictwo Univerzita Palackeho v Olomouci, Ołomuniec 2014, s. 177- 181. ISBN 978-80244-4062-0.
 3. Nowak Z., Błąd jako kategoria epistemiczno-etyczna w diagnozie pedagogicznej. [w:] U. Szuścik, J. Skibska, E. Kochanowska, (red.), Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacynej, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014, s. 91-98. ISBN 978-83-64275-41-8.
 4. Nowak Z., “Stulecie dziecka”. Rozprawa pedagoga z historią i pedagogiką, [w:] H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska (ed.), Children in the Postmodernizm World. Culture – Media – Social Inequality, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, s. 283-299, ISBN 978-83-232-2634-5, ISSN 0083-4254.
 5. Nowak Z., Wielopoziomowość rozwiązywania zadań z treścią jako odpowiedź na zróżnicowanie dzieci. [w:] : Tomkowa, M. Mokris, (red.), Matematika v primárnej škole. Rôzne cesty, rovnaké ciele: zbornik príspekov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou , Wydawnictwo Prešovská univerzita, Prešov 2013, s. 156-161, ISBN 978-80-555-0765-1.
 6. Nowak Z., Nauczyciel wobec kontradykcyjności wartości wychowawczych. [w:] U. Szuścik, (red.) Nauczyciel – kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie – teoria – praktyka nauczycielska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013, s. 93-105, ISBN 978-83-63713-61-4.
 7. Nowak Z.: Edukacja matematyczna dzieci jako nauka czytania „księgi świata”. [w:] K. Gąsiorek, I. Paśko, red.: Poznawanie świata w edukacji dziecka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 419-433, ISBN 978-83-7271-756-6;
 8. Nowak Z.: Akceleracja czy retardacja?, czyli czego uczył się na matematyce dziadek, syn i wnuk. [w:] I. Adamek, B. Muchacka, J. Bałachowicz, H. Krauze-Sikorska, red.: Wczesna edukacja dziecka. Nr 1.Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków–Prešov–Kиїв 2012, s. 26-33, ISSN 2299-0402;
 9. Nowak Z.: Skąd przyszli, kim są i dokąd zmierzają nauczyciele szkół publicznych. [w:] J. Bałachowicz, A. Szkolak, red.: Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian. Wydawnictwo „Libron”, Kraków 2012, s. 145-160. ISBN 978-83-62196-45-6;
 10. Nowak Z.: Powinności nauczyciela (nie tylko klas początkowych szkoły podstawowej). [w:] K. Gąsiorek, red.: Z teorii i praktyki edukacji dziecka. Inspiracje dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2011, s.14-31, ISBN 978-83-7271-662-0;
 11. Nowak Z.: Poczucie oczywistości jako bariera w edukacji i tworzeniu się obrazu świata u dzieci. [w:] K. Gąsiorek, Z. Nowak, red.: Tworzenie się obrazu świata u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szanse i bariery. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2010, s.9–25, ISBN 978-83-7271-586-9;
 12. Nowak Z.: Homo mensura. Jak dziecko uczy się mierzyć świat. [w:] J. Coufalova, red.: Matematika z pohl’adu primarnecho vzdelavania. Wydawnictwo Uniwerzita Mateja Bela, Banska Bystrica 2009, s.157-163, ISBN 978-80-8083-742-6;
 13. Nowak Z.: Ancilla civitatis czyli pedagogika w służbie państwa narodowego. [w:] S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo, red.: Proces globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Poznań-Rzeszów 2006, s. 67-78, ISBN 978-83-7338-254-1;
 14. Nowak Z.:Kompetencja moralna jako kategoria teoretyczna i badawcza w pedagogice wczesnoszkolnej. Prace monograficzne nr 432. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, ss. 168, ISBN 83-7271-362-6;
 15. Nowak Z.: Człowiek maszyna albo o światopoglądzie technicznym we współczesnym świecie i wychowaniu. [w:] Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LVII, Kraków 2004, s. 167-176, ISSN 0079-3418;
 16. Nowak Z.: Urzędnik i żołnierz. O potrzebie zmiany etosu nauczycielskiego Polsce. [w:] W. Leżańska, red.: Historyczne i współczesne konteksty kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 203-214, ISBN 83-917256-5-0;
 17. Nowak Z.: Kompetencja moralna dzieci w sytuacjach zabawowych. [w:] K. Duraj-Nowakowa, B. Muchacka, red.: Funkcje zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 1998, s. 123-128, ISBN 83-87513-11-3;
 18. Nowak Z.: Edukacyjny dialog międzykulturowy jako bełkot. [w:]: W. Kojs, Ł. Dawid, red.: Szkoła wobec społecznych i kulturowych wyzwań globalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Filia w Cieszynie, Cieszyn 2003, s. 171-179, ISBN 83-88410-18-0;
 19. Nowak Z.: Zabawy recepcyjne w pokonywaniu bariery oczywistości u dzieci i nauczycieli klas początkowych. [w:] I. Adamek, red.: Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej. Nowoczesna szkoła. Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 75-89, ISBN 83-7271-168-2;
 20. Nowak Z.: Idea „rodzinnego podobieństwa” Ludwiga Wittgensteina jako uzasadnienie zabaw recepcyjnych. [w:] Edukacja, nr 3/2001, s. 87–93, ISSN 0239-6858;
 21. Nowak Z.: Przygotowanie nauczycieli klas początkowych do dostrzegania i pokonywania bariery oczywistości (na przykładzie nauczania początkowego matematyki). [w:] I. Adamek, red.: Idee i strategie edukacji klas I – III i przedszkoli. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 1998,. s. 142-148, ISBN 83-87513-21-0;

 

© 2015 Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.