dr Joanna Skibska

numer pokoju: B110 A
telefon: 33/827-92-99
mail: jskibska@ath.bielsko.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; pedagog edukacji wczesnoszkolnej, neurologopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej. Od ponad 20 lat nauczyciel i logopeda w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.
Obszary zainteresowań naukowo-badawczych koncentrują się wokół kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni przedszkola i szkoły ogólnodostępnej, pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz wykorzystaniem różnych metod, w tym mnemotechnik w pracy terapeutycznej z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się.
W publikacjach zajmuje się specyfiką funkcjonowania dzieci z trudnościami w uczeniu się w młodszym wieku szkolnym oraz możliwościami wsparcia ich rozwoju poprzez podejmowanie skutecznych działań edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem indywidualizacji, dostawania wymagań edukacyjnych oraz przestrzeni przedszkola i szkoły.

Wybrane publikacje:

 1. Skibska J., red.: Dziecko z wadą słuchu oraz centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD). Wybrane problemy, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2014, ss. 166, ISBN 978-83-64275-73-9;
 2. Skibska J., red.: Wspieranie rozwoju małego dziecka. Wydawnictwo Naukowe ATH, Wydawnictwo LIBRON, Bielsko-Biała – Kraków 2014, ss. 259, ISBN 978-83-62292-91-2
 3. Skibska J.: Postępowanie diagnostyczne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku w młodszym wieku szkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. [w:] J. Grzesiak, red., Ewaluacja i innowacje w edukacji. Jakość innowacji i ewaluacji w edukacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Kalisz-Konin 2015, s. 367-377, ISBN 978-83-65038-08-1;
 4. Skibska J.: Sześciolatek w szkole – obowiązek szkolny – założenia i rozwiązania. [w:] W. Żłobicki, red. Transgresje w edukacji, IMPULS, Wrocław 2014, s. 181-191, ISBN 978-83-7850-755-0, ISBN 978-83-7850-753-6;
 5. Skibska J.: Wspomaganie rozwoju małego dziecka we współczesnej przestrzeni edukacyjnej – konteksty wyzwań – komunikat z badań, [w:] G. Gunia, D. Baraniewicz, red., Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. T. 3.1., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 194-205, ISBN 978-83-7271-900-3, ISSN 0239-6025;
 6. Skibska J.: Postawy rodzicielskie jako determinant prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w młodszym wieku szkolnym – komunikat z badań. [w:] K. Szczepańska-Woszcyna, M. Hronec, red., Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2014, s. 355-364, ISBN 978-83-62897-75-9;
 7. Skibska J.: Dziecko w młodszym wieku szkolnym z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania – doniesienia z badań. [w:] A. Karpińska, M. Zińczuk, red.,Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2014, s. 118-132, ISBN 978-83-62015-81-8;
 8. Skibska J.: Teoria L. S. Wygotskiego we współczesnej edukacji małego dziecka. [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, red. Edukacja jutra. Od Tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra. Wydawnictwo HUMANITAS, Sosnowiec 2014, s. 307-316, ISBN 978-83-61991-79-3;
 9. Skibska J.: Gotowość dziecka 6-letniego do uczenia się matematyki – komunikat z badań. [w:] J. Grzesiak, red. Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Kalisz-Konin 2014, str. 273-282, ISBN 978-83-88335-95-2;
 10. Skibska J.: Podmiotowość dziecka w procesie edukacji – idea pedagogiki Janusza Korczaka we współczesnej praktyce pedagogicznej, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz red.: Edukacja jutra – Uwarunkowania współczesnej edukacji. Oficyna Wydawnicza HUMANITAS, Sosnowiec 2013, s. 339-346, ISBN 978-83-61991-98-4;
 11. Skibska J.: Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi – najważniejsze problemy oraz sposoby postępowania. [w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, J. Oleksy (red.): Edukacja małego dziecka. T. 4. Konteksty rozwojowe i wychowawcze. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013, s. 144-165, ISBN 978-83-7850-423-8
 12. Skibska J.: Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2012, ss. 224, ISBN 978-83-7850-078-0;
 13. Skibska J.: Mnemoliterki. Ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t, b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2012, ss. 140, ISBN 978-83-7850-077-3;
 14. Skibska J., Larysz D.: Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012, ISBN 978-83-62292-69-1;
 15. Skibska J., Martyniak M.: Dziecko z zespołem Downa – wybrane zagadnienia terapii. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012, ss. 149, ISBN 978-83-63713-10-2;
 16. Skibska J.: Nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej – świadomy wybór czy początek innej drogi zawodowej – komunikat z badań. [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, J. Wiśniewski red.: Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Pedagogika społeczna. Tematy do dyskusji na XXI wiek. Wydawnictwo Akademickiego Instytutu Naukowo Wydawniczego ALTUS, Poznań 2012, s. 139-149, ISBN 978-83-934497-1-2;
 17. Skibska J.: Poznawanie świata przez dziecko z opóźnionymi i zaburzonymi funkcjami podstawowymi w młodszym wieku szkolnym. [w:] I. Adamek, B. Pawlak, red.: Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2012, s. 199-215, ISBN 978-83-62196-59-3;
 18. Skibska J.: Model kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach oświatowych ogólnodostępnych. [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, red.: Edukacja jutra. Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra. Oficyna Wydawnicza HUMANITAS, Sosnowiec 2012, s. 157-174, ISBN 978-83-61991-02-1;
 19. Skibska J.: Różne wymiary integracji dziecka z wieloraką niepełnosprawnością w szkole masowej. [w:] D. Wolska, A. Mikrut, red.: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 149-155, ISSN 1689-9903;
 20. Skibska J.: Afazja dziecięca. [w:] J. Skibska, D. Larysz, red.: Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko – Biała 2012, s. 48-78, ISBN 978-83-62292-69-1;
 21. Skibska J.: Uczeń w wieku wczesnoszkolnym z trudnościami w uczeniu się. Diagnoza-terapia. [w:] Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXIV, Kraków 2011, 119-125, PL ISSN 0079-3418;
 22. Skibska J.: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej. [w:] Z. Gajdzica, M. Bełza, red.: Oficyna Wydawnicza HUMANITAS, Sosnowiec 2011, s. 111-119, ISBN 978-83-61991-53-3;
 23. Skibska J.: Kształtowanie autonomii – osiąganie zależności. [w:] R. Kijak red.: Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2011, s. 73-92, ISBN 978-83-7308-964-8;
 24. Skibska J.: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w przedszkolu i szkole – zmiany systemowe. [w:] I. Adamek, Z. Zbróg red.: Dziecko – uczeń a wczesna edukacja. Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2011, s. 95-108, ISBN 978-83-62196-21-0;
 25. Skibska J.: Asymetria funkcjonalna mózgu, a wykorzystanie mnemotechnik w procesie dydaktycznym w celu podniesienia efektywności kształcenia. [w:] J. Gabzdyl, B. Oelszlaeger red.: Oblicza edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kojsowi. Oficyna Wydawnicza HUMANITAS, Sosnowiec 2010, s. 390 – 398, ISBN 978-83-61991-96-0;
 26. Skibska J.: Modalność znaku [w:] W. Kojs red.: Modalne aspekty treści kształcenia. Chowanna 3/34, Tom jubileuszowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 321 – 329, ISSN 0137-706X.

 

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.