mgr Joanna Lorenc

numer pokoju: B 116
telefon: 33 82 79 442
mail: jlorenc13@wp.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:
Magister pedagogiki. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych koncentruje wokół tematyki związanej z pedagogiką społeczną, pedagogiką rodziny – współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze, przemiany jej funkcji, pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą, współczesnymi nurtami wychowania – pedagogiką personalistyczną, etyką pedagogiczną –etyczną perspektywą działań pedagogów, pracowników socjalnych.
W publikacjach porusza zagadnienia sytuacji współczesnej rodziny, jej przemian i zagrożeń oraz form pomocy; podmiotowości ucznia i nauczyciela; udziału rodziny i szkoły w procesie wychowanie; etycznych podstaw działalności wychowawczej; przeciwdziałania marginalizacji społecznej.
Zadania badawcze realizowane w Katedrze Pedagogiki są także związane z realizacją Interdyscyplinarnego projektu naukowo-badawczego: Etos nauczyciela w perspektywie przemian ponowoczesnych.  Nauczyciel wobec wyzwań ponowoczesności.

Wybrane publikacje:

 1. Lorenc J.: Praca wychowawcza wspólną odpowiedzialnością rodziny i szkoły. [w:] E. Kochanowska, J. Wojciechowska, red.: Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka. Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2012, s. 363-372, ISBN 978-83-62292-86-8.
 2. Lorenc J.: Zagrożenia współczesnej rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego. [w:] A. Garbarz, G. Grzybek, red.: Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo. Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 187-198, ISBN 978-83-62488-47-6;
 3. Lorenc J.: Rola wartości w pracy socjalnej. [w:] Ivana Krupová, Beáta Akimjaková, eds.: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generávie učitel’ov II. : Špeciálna, sociálna a liečebná pedagogika. Levoča 2009, s. 282-287, ISBN 978-80-8084-515-5;
 4. Lorenc J.: Działalność socjalno-wychowawcza Szkolnych Kół Caritas na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. [w:] Y. Karandashev, T. Senko, D. Pluta-Wojciechowska, red.: Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. Tom I. Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2007, s. 170-178, ISBN 978-83-60714-07-2;
 5. Lorenc J.: Pomoc rodzinom dotkniętym bezrobociem, na przykładzie działalności Klubu Integracji Społecznej REDA. [w:] D. Czubala, M. Miczka-Pajestka, red.: Rodzina, tradycja, regionalizm. Oświata i kultura na Podbeskidziu. Tom IV. Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2007, s. 141-147, ISBN 978-83-60714-25-6
 6. Lorenc J.: Rozwój podmiotowości uczniów warunkiem aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. [w:] N. Majchrzak, N. Starik, A. Zduniak, red.: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, T. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012, s. 87-98, ISBN 978-83-61304-54-8.
 7. Lorenc J.: Dialog przestrzenią dla wychowania, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, red.:  Edukacja jutra. Uwarunkowania współczesnej szkoły, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013, s. 23-33; ISBN 978-83-61991-98-4.
 8. Lorenc J., Miczka-Pajestka M.: Personalistyczne spojrzenie na wychowanie: obszary humanizmu, [w:] J. Pacuła, red.: Współczesne wymiary humanizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2013, s. 93-103 ISBN 978-83-63713-33-1.
 9. Lorenc J.: Kompetencje nauczyciela w kontekście współczesnej edukacji. Wybrane aspekty zagadnienia, [w:] E. Ślachcińska, H. Marek, red.: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 61-70, ISBN 978-83-61304-84-5.
 10. Lorenc J., Miczka-Pajestka M.: Ponowoczesne problemy budowania autorytetu nauczyciela. Profesjonalizm czy powołanie? [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, red.: Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014, s. 149- 160, ISBN 978-83-61991-79-3.
 11. Lorenc J., Miczka-Pajestka M.: Personality – based view on upbringing. Areas of humanism, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, red.: Education of tomorrow. Since education in family to system aspects of education, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014, s. 35- 46, ISBN 978-83-61991-95-3.
 12. Lorenc J.: Nauczyciel w kontekście współczesnych wyzwań, [w:] U. Szuścik, E. Kochanowska, R. Majzner, red.: Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych: współczesne wyzwania, Wydawnictwo Libron, Kraków 2014, s. 25-35, ISBN 978-83-64275-74-6.
 13. Lorenc J.: Edukacja całożyciowa wobec wyzwań współczesnego świata, [w:] N. Majchrzak, A. Zduniak, red.: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne: wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 87-95, ISBN 978-83-65096-01-2.
 14. Lorenc J.: Miejsce pseudowychowania w działalności wychowawczej, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, red.: Edukacja jutra: aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 101-111, ISBN 978-83-64788-19-2.

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.