prof. ATH dr hab. Izabela Bieńkowska

numer pokoju: B123
telefon: 33 82 79 299
mail: izabela.bienkowska@wp.pl

Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki; pedagog edukacji wczesnoszkolnej, specjalista terapii pedagogicznej i resocjalizacji, pedagog specjalny, neurologopeda.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół funkcjonowania społecznego i osiągnięć uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym barier komunikacyjnych występujących u uczniów z różnymi zaburzeniami; profilaktyki, społecznych (i innych) determinantów funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem w różnych środowiskach.

Wybrane publikacje:

wydawnictwo zwarte

 1. Bieńkowska I.: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce i w wybranych krajach europejskich w świetle rozporządzeń unijnych, Kraków 2012, ss. 217, ISBN 978-83-60163-78-8;
 2. Bieńkowska I., red.: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski i Republiki Czeskiej, Kraków 2012, tom 14, ISBN 978-83-7850-115-2, (współredakcja: Z. Gajdzica);
 3. Bieńkowska I.: Językowe komunikowanie się nauczyciela z uczniem w aspekcie stosowania środków dydaktycznych na lekcjach (na etapie edukacji wczesnoszkolnej), Gliwice- Kraków 2012, ss. 303, ISBN 978-83-60163-71-9;
 4. Bieńkowska I.: Komputerowe wspomaganie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kraków 2008, ss. 123 s. ISBN 978-83-60163-36-8.
 5. Bieńkowska I., red.: Profilaktyka w przestrzeni publicznej, Kraków 2013, tom 1, ss. 262, ISBN 978-83-64028-12-0 , (współredakcja: I. Fajfer-Kruczek, M. Kitlińska-Król, I. Olszówka);
 6. Bieńkowska I., red.: Resocjalizacja, probacja, praca penitencjarna, Cieszyn 2014, tom 1, ss. 300, ISBN: 978-83-931587-4-4 (współredakcja: I. Fajfer-Kruczek );
 7. Bieńkowska I., red.: Sociálně-výchovné kontexty práce s ohroženou mládeží, Praha 2012, ss. 300, ISBN 978-80-904681-0-8, (współredakcja: M. Fula, M. Martinek);
 8. Bieńkowska I., red.: Socio-ethical aspects of human funcioning in the modern world, Banská Bystrica 2011, ss. 147, ISBN 978-80-89415-07-6, (współredakcja: A. Kuzior);
 9. Bieńkowska I., red.: W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień opiekuńczo-wychowawczych. Tom1. Gliwice-Kraków 2009, ss. 230. ISBN 978-83-60163-42-9;
 10. Bieńkowska I., red.: W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień patologii rozwoju oraz funkcjonowania człowieka, Gliwice-Kraków 2011, tom 3, ss. 232, ISBN 978-83-60163-70-2; ISBN 978-83-61401-56-8;
 11. Bieńkowska I., red.: W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień rozwoju oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych, Gliwice-Kraków 2010, tom 2, ss. 222, ISBN 978-83-60163-58-0;
 12. Bieńkowska I., red.: Wokół wychowania, kształcenia i zagrożeń rozwojowych dzieci i młodzieży, Gliwice 2011, ss. 206, ISBN 978-83-61401-72-8;
 13. Bieńkowska I., red.: Współczesne determinanty bezpieczeństwa, Gliwice-Kraków 2011, ss. 352, ISBN 978-83-61401-64-3, (współredakcja: J. Szymczyk, R. Kochańczyk);
 14. Bieńkowska I., red.: Współczesne problemy profilaktyki szkolnej i rodzinnej, Kraków 2014, tom 2, ss.382, ISBN 978-83-64028-09-0, (współredakcja: M. Fula, M. Kitlińska-Król, F. Kubik);
 15. Bieńkowska I.: Wybrane zagadnienia z socjoterapii. Wydawnictwo GWSP, Gliwice 2011, ss.144, ISBN 978-83-61401-60-5 (współautorstwo J. Sajkowska);

artykuły w czasopismach naukowych oraz rozdziały w monografiach i recenzowanych pracach zbiorowych

 1. Bieńkowska I.: Alkoholizm- współczesne oblicze syndromu uzależnienia wśród młodzieży, [w:] Sociálnĕ – výchovné kontety prace s ohroženou mládeží, Praha 2012, s. 256-265 , ISBN 978-80-904681-0-8 , EAN 9788090468108;
 2. Bieńkowska I.: Bezrobocie jako predyktor niedostosowania społecznego osób niepełnosprawnych, [w:] W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień rozwoju oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych, Gliwice-Kraków 2010, tom 2, s. 153-169, ISBN 978-83-60163-58-0;
 3. Bieńkowska I.: Doświadczanie sensu życia przez osoby z niepełnosprawnością fizyczną, [w:] IX Polski Zjazd Filozoficzny 17-21.09.2012. Księga streszczeń, Gliwice-Katowice-Wisła 2012, s. 285-286. ISBN 978-83-61975-72-4;
 4. Bieńkowska I.: Gwałcenie praw dziecka jako źródło zaburzeń polskich Eurosierot, [w:] Współczesne determinanty bezpieczeństwa. Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2010, s. 168-188, ISBN 978-83-61401-64-3, (współautorstwo: E.Golbik);
 5. Bieńkowska I.: Innowacje w resocjalizacji – przegląd, [w:] Innowacje w opiece i resocjalizacji dzieci i młodzieży, Częstochowa 2008, s. 83-96. ISBN 978-83-7455-038-3;
 6. Bieńkowska I.: Issues connected with the computer usage in integration classes, [w:] Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatury. Prešov 2008, s. 503-512. ISBN 978-80-8068-795-3;
 7. Bieńkowska I.: Komputer w kształceniu specjalnym, [w:] Wsparcie instytucjonalne osób niepełnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej, Cieszyn 2010, s. 101-125. ISBN 978-83-931587-1-3;
 8. Bieńkowska I.: Komputerowe wspomaganie kształcenia uczniów klas młodszych, [w:] Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji, Katowice 2008, , s. 391-396. ISBN 978-83-226-1676-5, ISSN 0208-6336;
 9. Bieńkowska I.: Komputerowe wspomaganie nauczania uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, [w:] Jakość życia w niepełnosprawności. Mity a rzeczywistość. Prace Naukowo- Dydaktyczne Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach. Seria: Integracja-Nauczyciel- Wychowanie, Gliwice- Kraków 2007, s. 185-195. ISBN 978-83-7308-442-1, ISBN 978-83-7308-795-8;
 10. Bieńkowska I.: Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i trening komunikacji jako elementy niezbędne w poprawie jakości funkcjonowania młodzieży w środowisku rówieśniczym, [w:] Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Uwarunkowania psychologiczno-społeczne, Racibórz 2009, s. 153-161. ISBN 978-83-60730-37-9 (współautorstwo: E.Golbik);
 11. Bieńkowska I.: Osoba niepełnosprawna w bezpiecznej przestrzeni publicznej , [w:] Profilaktyka w przestrzeni publicznej, Kraków 2013, tom 1, s. 33-43, ss. 262, ISBN 978-83-64028-12-0, (współautorstwo: I. Fajfer- Kruczek);
 12. Bieńkowska I.: Pedagogue – values – education in postmodernity, [w:] Sociálnĕ-zdravotnický horizont (Social Health Horizont), roč. 2, č. 1/ 2015. ISSN 2336-3479 (współautorstwo: M. Kitlińska- Król);
 13. Bieńkowska I.: Profesionálna rehabilitácia osôb s mentalnym postihnutím v kontexte výziev konkurenčného trhu prace (Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie wobec wyzwań konkurencyjnego rynku pracy) , [w:] Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky, Ružomberk 2011, s. 77-83, ISBN 978-80-8084-797-5;
 14. Bieńkowska I.: Przeżycie estetyczne i twórczość- konieczne wymiary w rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wybrane problemy teorii i praktyki. Toruń 2006, s.269-281. ISBN 83-89163-21-7;
 15. Bieńkowska I.: Przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej w Polsce i Republice Czeskiej w aspekcie przepisów unijnych, [w:] Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski i Republiki Czeskiej, Kraków 2012, tom 14, ISBN 978-83-7850-115-2;
 16. Bieńkowska I.: Przystosowanie się człowieka do środowiska więziennego a readaptacja w środowisku, [w:] W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień opiekuńczo-wychowawczych. Tom 1. Gliwice-Kraków 2009, s. 135-151. ISBN 978-83-60163-42-9;
 17. Bieńkowska I.: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych wobec wyzwań rynku pracy i sytuacji wzrastającego bezrobocia. Analiza indywidualnych przypadków, [w:] Administracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju, Gliwice 2012, s. 55-76, ISBN 978-83-7335-971-0;
 18. Bieńkowska I.: Riabilitare i giovani con disabilità motoria. Contributo della logoterapia nel conferire alla propria sofferenza una dimensione umana e una giusta direzione, [w:] Ricerca Di Senso, Edizioni Ericson, Trento 2012, vol. 10, numero 2, giugno 2012, s. 257-265, ISSN 1722-6155;
 19. Bieńkowska I.: Rola procesów integracyjnych w kształtowaniu umiejętności percepcyjno-motorycznych dziecka niepełnosprawnego, [w:] Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno- wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, Kraków 2011, s. 140 -145, ISBN 978-83-7271-647-7;
 20. Bieńkowska I.: Rozvoj tvorivých dispozícií dieťa so ​​zdravotným postihnutím v aspekte revalidačných činností, [w:] Socio-ethical aspects of human functioning in the modern world, Banská Bystrica 2011, s. 77-82, ISBN 978-80-89415-07-6;
 21. Bieńkowska I.: Stymulowanie twórczej aktywności językowej i literackiej u dzieci młodszych, [w:] Sześciolatek: przedszkolak czy uczeń – dylematy w kształceniu i wychowaniu dzieci najmłodszych, Gliwice 2011, s. 193-215, ISBN 978-83-61401-68-1, (współautorstwo: I.Olszówka);
 22. Bieńkowska I.: System symboli obrazkowych PCS wykorzystywany przez osoby z poważnymi zaburzeniami mowy [w:] Tendencje i konteksty edukacyjno-rewalidacyjne. Wykładnia teoretyczna i empiryczna. Tom II, Ružomberok 2012, s. 139-147, ISBN 978-80-8084-939-9;
 23. Bieńkowska I.: Uwarunkowania przestępczości nieletnich, [w:] Edukacja w dobie przemian kulturowych. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Sztumskiemu. Częstochowa 2009, s. 409-420. ISBN 978-83-7455-119-9 (współautorstwo: I. Fajfer-Kruczek );
 24. Bieńkowska I.: Właściwa edukacja i odpowiednia rehabilitacja społeczno-zawodowa jako fundament zrównoważonego rozwoju i respektowania praw osób niepełnosprawnych, [w:] Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka, Sosnowiec 2011, tom 3, s. 129- 141, ISBN 978-83-61975-20-5;
 25. Bieńkowska I.: Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój i osiągnięcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, [w:] Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków 2011, s. 217-224, ISBN 978-83-7587-595-9;
 26. Bieńkowska I.: Wsparcie uczniów zdolnych w polskim systemie edukacyjnym i poradnianym, [w:] Učíme nadané žáky, Ostrava 2012, s. 77- 85, ISBN 978-80-7464-104-6;
 27. Bieńkowska I.: Wspieranie kształcenia multimedialnego uczniów niepełnosprawnych, [w:] Instituce a organizace podporující vývoj a socializaci mentalne postižených osob na územi těšínského a karvinského okresu, Ostrava 2011, s. 34-49, ISBN 978-80-254-9972-6;
 28. Bieńkowska I.: Wybrane elementy logoterapii w pracy z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo w późnym okresie adolescencji, [w:] Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mládežou, Bratislava 2011, s. 191-198, ISBN 978-80-8132-004-0, EAN 9788081320040;
 29. Bieńkowska I.: Wybrane problemy językowe i komunikacyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych, [w:] Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły. Tom5. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Kraków 2008, s. 81-91. ISBN 978-83-7308-492-6, ISBN 978-83-7308-926-6;
 30. Bieńkowska I.: Wybrane problemy kurateli społecznej w Polsce, [w:] Zborník vedeckovýskumných prác Katedry Pedagogiky (8), Banská Bystrica 2012, s. 145-157, ISBN 978-80-557-0464-7;
 31. Bieńkowska I.: Wypalenie zawodowe policjantów, [w:] Zjawisko wypalenia zawodowego w profesjach społecznego zaufania, Cieszyn 2010, s.26-32, ISBN 978-83-931587-0-6;
 32. Bieńkowska I.: Zaburzenia integracji sensorycznej a osiągnięcia i zachowanie uczniów klas początkowych, [w:] Edukacja małego dziecka. Wychowanie i kształcenie w praktyce, Cieszyn-Kraków 2010, tom 2, s. 252-263, ISBN 978-83-7587-468-6, ISBN 978-83-7587-466-2;
 33. Bieńkowska I.: Znaczenie wczesnej diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej dla przyszłych osiągnięć ucznia, [w:] Wokół wychowania, kształcenia i zagrożeń rozwojowych dzieci i młodzieży, Gliwice 2010, s. 43-50, ISBN 978-83-61401-72-8;
 34. Bieńkowska I.: Źródła i rodzaje zachowań suicydalnych u dzieci i młodzieży, [w:] Społeczne determinanty edukacji i gospodarowania. Gliwice 2008, s. 181-191. ISBN 978-83-61401-00-1;

© 2015 Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.